Hệ thống tổ chức

1. Đội ngũ chuyên gia

1.1 Đội ngũ nghiên cứu khoa học
Viện qui tụ được một đội ngũ những nhà khoa học, nghiên cứu, cán bộ đầu ngành có tâm
huyết và có quá trình công tác, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong ngành Logistics tại Việt
nam. Đội ngũ này sẽ ngày được bổ sung qua hợp tác, liên kết với các tổ chức trong nước và
quốc tế như MIT SCALE Network, FIATA, IATA, Đại học Ngoại Thương, Đại học Giao Thông
Vận Tải..
1.2 Đội ngũ giảng viên
Hiện có 38 giảng viên thỉnh giảng là các giảng viên, chuyên gia, các cán bộ quản lý cơ
quan, doanh nghiệp có khả năng tham gia giảng dạy.
Viện tham gia trực tiếp vào Tiểu ban Giáo dục & Đào tạo (Working Group of Education &
Training) của AFFA.
2. Sơ đồ tổ chức