VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Belonging to the Vietnam Logistics Services Business Association - VLA

MANAGING UNIT

Tư vấn, đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics

Tư vấn xây dựng các trung tâm Logistics, chuỗi cung ứng

Tư vấn xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển dịch vụ Logistics tại các doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng hệ thống lương, KPI

Tư vấn theo nhu cầu của khách hàng

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng Logistics đô thị

Nghiên cứu các đề án phát triển ngành Logistics

Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm Logistics

Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm chi phí Logistics

Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Logistics

Khảo sát, cung cấp số liệu chuyên ngành,…

Nghiên cứu theo nhu cầu của khách hàng