VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

LĨNH VỰC TƯ VẤN

Xây dựng và phát triển
chuỗi cung ứng

Xây dựng các trung tâm
logistics

Xây dựng chiến lược
đầu tư kho hàng

Đánh giá chất lượng
dịch vụ logistics

Xây dựng hệ thống
lương, KPI

Xây dựng chiến lược
phát triển dịch vụ logistics

Tư vấn theo nhu cầu khách hàng

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Đề án phát triển
ngành logistics

Xây dựng mô hình
trung tâm logistics

Đánh giá thực trạng
logistics đô thị

Phát triển nguồn nhân lực
logistics

Giải pháp giảm chi phí
logistics

Khảo sát và cung cấp
các số liệu chuyên ngành

Nghiên cứu theo nhu cầu khách hàng

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

Tất cả
Dự án quốc tế
Dự án trong nước
Các dự án tiêu biểu

Dự án tham gia tiêu biểu trong nước và ngoài nước

Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI)