VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Hợp đồng thuê tàu định hạn: thời gian không tính tiền thuê (OFF-HIRE) có được cộng vào thời hạn thuê tàu không ?

vli

11/01/2023

Thực tế đã xảy ra trường hợp, theo hợp đồng thuê tàu định hạn, chủ tàu cho thuê tàu với thời hạn 6 tháng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, tàu có sửa chữa, bảo dưỡng máy. Tổng thời gian sửa chữa, bảo dưỡng là 18 ngày. Khi gần hết thời hạn thuê, chủ tàu nhận được văn bản của người thuê tàu yêu cầu cộng thời gian không tính tiền thuê (18 ngày) vào thời hạn thuê tàu của hợp đồng. Như vậy tổng số thời gian theo người thuê tàu yêu cầu là 6 tháng 18 ngày với lý luận là thời hạn thuê tàu nêu trong hợp đồng là thời gian thực tế người thuê được khai thác/sử dụng tàu. Do đó, người thuê tàu cho rằng phải cộng thời gian họ không được khai thác/sử dụng tàu vào thời hạn quy định trong hợp đồng. Chủ tàu có quan điểm, làm như vậy là không đúng vì thời hạn thuê tàu trong hợp đồng thuê tàu định hạn bao gồm cả thời gian không tính tiền thuê. 

Để bạn đọc tham khảo, theo tập quán và thực tiễn thuê tàu định hạn, thời hạn thuê tàu được tính liên tục từ khi chủ tàu giao tàu và người thuê tàu nhận tàu để khai thác/sử dụng cho đến khi người thuê tàu trả tàu cho chủ tàu khi hết thời hạn quy định trong hợp đồng; thời gian không tính tiền thuê không được cộng vào thời hạn thuê tàu. Nhiều tòa án, Trọng tài qua một số vụ xét xử mà người viết được biết cho đến nay đều có quan điểm tương tự như trên (thời gian không tính tiền thuê không được cộng vào thời hạn thuê tàu). Vì vậy, không được cộng thời gian này vào thời hạn thuê tàu, trừ khi các bên có thỏa thuận khác (thỏa thuận về cộng thời gian không tính tiền thuê vào thời hạn thuê tàu)./.

Tác giả: Luật sư/ Trọng tài viên Ngô Khắc Lễ (Cộng tác viên của VLI)