VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Đào tạo ngắn hạn

Khóa đào tạo Insurance

27/12/2023

Đào tạo ngắn hạn

Xem chi tiết

Khóa đào tạo Customs

27/12/2023

Đào tạo ngắn hạn

Xem chi tiết